THE 10TH ICCIP | ICCIP.ORG | iccip_iccip@young.ac.cn

2022 the 8th International Conference on Communication and Information Processing

October 27-29, 2022 | Beijing, China

ISBN: 978-1-4503-9710-0 | 论文集出版刊号

ACM Diglital Library

北邮发布 ICCIP 2022成功召开新闻

Keynote Speakers:

Prof. Thierry Blu, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China
Prof. Yonghui Li, The University of Sydney, Australia
Prof. Mohamed-Slim Alouini, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia
Prof. Boxin Shi, Peking University, Beijing, China.

 

Excellent Paper Presentation Winners

Song popularity prediction model based on multi-modal feature fusion and LightGBM
Huafeng Zeng, Qiang Yuan, Li Guo, Shibiao Xu
Presenter: Huafeng Zeng, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

A 1D-CNN prediction model for stroke classification based on EEG signal
Teng Wang,Fenglian Li*, Xueying Zhang, Lixia Huang, Wenhui Jia
Presenter: Teng Wang, Taiyuan University of Technology, China

Malicious Code Classification Method of Advanced Persistent Threat Based on Asm2Vec
Liu Kaijie, Hu Wei, Liu Jianyi , Cheng Jie, Gao Yating, Pang Jin
Presenter: Kaijie Liu, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Dynamic resource allocation on Vehicular edge computing and communication
SENYU YU, YAN GUO∗ , NING LI, DUAN XUE, and CUNTAO LIU
Presenter: Senyu Yu, PLA Army Engineering University, China

 

ICCIP Blockchain Innovation Competition - Academic Advisor: Li Guo, Zhu zhu, Tianyu Kang, Kangrong Han

Third Prize
1. Blockchain Power Transaction Model Based on Smart Contract
Group Members: Congying Zhang, Xiyuan Dong, Mingyuan Pan, Yuxin Yang, Shiqing Wang

2. Design of Academic Authentication System Based on Blockchain
Group Members: Zongyou Yang, Zhouhe Zhang, Zijie Wang, Jinyue Yang, Peizhen Yang, Yuwei Min

3. Research on Modern Industrial Innovation Financing System Based on Blockchain
Group Members: Mozhe Zhou, Suhang Yao, Muyin Lv, Kun Yu, Sitan Yin

4. Digital music copyright protection system based on blockchain
Group Members: Zixuan Huang, Ruijia Wang, Fei Luo

5. Analysis and Design of music copyright protection system based on block chain technology
Group Members: Zehao Xing, Lijie Zhou, Yichang Zhang, Ruolin Zhang, Kangyu Qiao

6. Design and Implementation of Intelligent Medical System Based on Blockchain Technology
Group Members: Haoran Bu, Chuyi Zhang, Beijia Wang, Shitong Zhu, Jifeng Xu

Second Prize
1. Medical Data Sharing And Information Traceability System Based On Blockchain
Group Members: Xinlin Hao, Guangnan Fu, Xinpeng Wei, Hao Wang

2. Design of medical data sharing system based on blockchain
Group Members: Jiayou Zheng, Tilun Meng, Ziyan Zhu, Yi Yin, Xiaoqi Shu

3. Blockchain Innovation of Medicine Traceability System
Group Members: Shuting Ma, Peiqi Qie, Zihan Cui, Junzheng Li, Yuqing Feng, Jingwen Xu

First Prize
1. Xinhui Dried Tangerine Peel Blockchain Anti-counterfeiting Traceability System
Group Members: Zhiye Huang, Xingjian Chen, Jiayi Zuo, Jingru Dai, Haoran Guo

2. Pork food traceability system based on blockchain, smart contract and Internet of Things technology
Group Members: Chang Liu, Runze Yu, Yuxuan Jiang, Zhixing Wang, Xiuze Sun

3. Memory: Create IP system of intangible cultural heritage and build a credible copyright ecology in China
Group Members: Jingtong Zhao, Yan Tong

© Copyright 2024 ICCIP All rights reserved.